گواهي نامه ها

استاندارد کیفیت مدیریتISO9001:2008از شرکتJAS-ANS استرالیا .

استاندارد مدیریت مشتری مداریISO 10004:2014در بخشهای فروش و خدمات پس از فروش .