معرفي برندINTERBERG

شرکت Interberg اسپانیا به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازارهای جهانی در ”انرژی های ذخیره ای و انرژی های نو ” میباشد.

طراحی و تولید محدوده وسیعی از باتریهای ”نیکل کادمیم“ ”نیکل آیرون“ ””VRLAو همچنین طراحی و تولید سیستم های انرژی ”خورشیدی و بادی“و خانه های Modularمستقل ازشبکه برق شهری ،از زمره محصولات و تواناییهای شرکت Interberg اسپانیا میباشد.

حضور چندین ساله Interbergدرصنایع نفت و گاز ،نیرو و انرژی در ایران نشانگر کیفیت محصولات Interberg است .

شرکت آبان هم اکنون مفتخر به نمایندگی کلیه محصولات شرکت Interberg اسپانیا میباشد.