افتخاری دیگر در راستای رشد و توسعه فعالیتهای شرکت آبان:راه اندازی کارخانه تولید upsهای سه فاز با هدف انتقال تکنولوژی به ایران.

افتخاری دیگر در راستای رشد و توسعه فعالیتهای شرکت آبان:راه اندازی کارخانه تولید upsهای سه فاز با هدف انتقال تکنولوژی به ایران.

jetpower